Voorwaarden NOW-regeling bekend

Voorwaarden tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend

Naar verwachting zullen aanvragen voor de NOW-regeling per 6 april a.s. kunnen worden ingediend bij UWV. Een nadere toelichting op deze regeling en berekening van de subsidie treft u hieronder aan.

Doel van de subsidie

Het doel van de regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet van ten minste 20% gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werken voordat sprake was van deze terugval. De situatie die ontstaan is door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen kan niet als normaal ondernemersrisico beschouwd worden.

Inhoud van de regeling

De NOW-regeling ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020. Uitgangspunt is dat omzetdalingen van ten minste 20% in deze periode worden gezien als vallend buiten het normale ondernemersrisico. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling. Het gaat om een ondersteuning voor loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De subsidieverlening ziet op de loonkosten van maart t/m mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met 3 maanden te verlengen wordt open gehouden. Daarover wordt voorafgaand aan 1 juni a.s. besloten. Bij verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Aan de werkgever die, gedurende een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020, verwacht te worden geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20% kan per loonheffingennummer een subsidie worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt dus per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Tot de loonsom worden niet gerekend de werkgeversbetalingen voor uitkeringen voor bijvoorbeeld de Wet Arbeid en Zorg. Deze krijgt de werkgever immers al van de overheid vergoed van UWV. Wat betreft loon wordt voorts uitgegaan van maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer, hetgeen neerkomt op € 9.538,- per maand. Loon per werknemer boven dit bedrag komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is een vaste opslag voor werkgeverslasten van 30% vastgesteld.

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Verkregen subsidies en andere bijdragen worden gelijkgesteld met omzet. Het maximale percentage van 90% wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie naar evenredigheid vastgesteld. De omzetdaling moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarbij als startdatum mag worden gekozen uit de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020 (i.v.m. het effect dat de huidige situatie soms pas met vertraging in de omzetcijfers te zien is). Deze meetperiode dient bij de aanvraag te worden aangegeven en kan bij de definitieve berekening niet meer worden aangepast. De omzet over deze meetperiode wordt vervolgens afgezet tegen de omzet van januari t/m december 2019 gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Als een werkgever nog niet bestond op 1 januari 2019 dan geldt een afwijkende omzetbepaling. Met deze meetperiode van 3 maanden wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende omzetdaling al in aanmerking komt voor subsidie. Het kan desondanks voorkomen dat de tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gelet op benodigde eenvoud van de regeling i.v.m. het feit dat de regeling op zeer korte termijn moest worden opgesteld, is een correctie niet mogelijk. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.

In formulevorm komt de berekening van de subsidie op het volgende neer: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

A = percentage verwachte omzetdaling

B = totale loonsom waarvoor werkgever loon heeft uitbetaald met een maximum per werknemer van € 9.538,–.

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal per loonheffingsnummer een aanvraag moeten worden ingediend. Hierbij dient de omzetdaling te worden opgegeven die voor de gehele onderneming wordt verwacht. Bij elke aanvraag dient dus dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode te worden ingevuld.

Zodra positief beslist is, zal UWV een voorschot van 80% van de subsidie verstrekken op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij januari 2020 als uitgangspunt wordt gehanteerd. Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in 3 termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van het voorschot binnen 2 tot 4 weken te laten plaatsvinden.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever de vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hierbij is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Voorwaarden deelname aan NOW

– Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

– Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Er mogen geen ontslagaanvragen worden ingediend van 18 maart t/m 31 mei 2020. Indien dit toch gebeurt en deze aanvragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen worden ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met een boete van 50%. Dit loon plus 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Voor overige informatie over de regeling zie: https://www.nieuwsszw.nl/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Heeft u vragen over de NOW-regeling of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op via 040 – 400 28 28 / 06- 46 00 89 98 / kim@trustadvocaten.nl.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×