Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Trust Advocaten (hierna: “Trust”) en de Cliënt. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2. Trust is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten. Deze opdracht komt dan ook tot stand met de betreffende advocaat of diens personenvennootschap zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. Andere advocaten binnen het samenwerkingsverband van Trust Advocaten worden nadrukkelijk niet gebonden in het kader van onderhavige opdracht.

3. De overeenkomst van opdracht betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Trust handelt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van Trust kan en mag worden verwacht.

4. Uitsluitend Trust geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

5. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Trust tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

6. Trust mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of indirect aan Trust zijn verbonden, waaronder in ieder geval begrepen deurwaarders, notarissen en aan het samenwerkingsverband van Trust verbonden advocaten. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Trust niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Door de verlening van de opdracht machtigt de Cliënt Trust onherroepelijk om een aansprakelijkheidsbeperking van de door Trust ingeschakelde derden te aanvaarden.

7. Opdrachtgever is verplicht alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht en alle door Trust gevraagde informatie tijdig aan Trust te verstrekken en staat tevens in voor de juistheid van de hiervoor bedoelde informatie. Trust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door opdrachtgever.

8. Betaling van declaraties van Trust dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De Cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van Trust zekerheid verstrekken voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de Cliënt jegens Trust. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cliënt in verzuim, ten gevolge waarvan wettelijke rente geclaimd kan worden als bedoeld in artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek, alsmede alle door Trust gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Cliënt zijn Trust en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de Cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Cliënt aan Trust verschuldigd is.

9. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

10. Trust heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Trust enerzijds en de Cliënt anderzijds, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Cliënt is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

11. Trust is op grond van de wet verplicht om de identiteit van de Cliënt vast te stellen en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Trust is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een dergelijke door Trust gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de Cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Cliënt vrijwaart Trust tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Trust ten onrechte gedane melding.

12. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Trust leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Trust wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Trust komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Trust beperkt tot het in totaal aan Trust voldane honorarium in de betreffende opdracht, met een maximum van € 15.000,–. Partijen sluiten de mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW.

13. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt in ieder geval 6 maanden nadat de Cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Trust aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

14. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van de eigenaar van Trust en alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening zijn betrokken.

15. Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en Trust is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, met dien verstande dat Trust bevoegd blijft om de Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×