Update NOW 2.0

Gisteren is NOW 2.0 gepubliceerd in de Staatscourant. NOW 2.0 wijkt op een aantal punten af van NOW 1.0.

  • het subsidietijdvak wordt verlengd naar 4 maanden;
  • de loonsom tijdens het tweede tijdvak wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom in maart 2020;
  • forfaitaire opslag bovenop de loonsom wordt verhoogd van 30 naar 40%.

NOW 2.0 kent ook een aantal nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW en op grond hiervan een subsidie van € 125.000,– of meer, of een voorschot van € 100.000,– of meer ontvangt over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan de raad van bestuur, het bestuur, de directie of management (begrippen moeten ruim worden uitgelegd, hieronder vallen in ieder geval statutair bestuurders) uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Ook betekent deelname aan NOW 2.0 dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om zijn werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Bij grotere ontslagaanvragen, zoals bedoeld in de WMCO, zal een korting op de uiteindelijke subsidie worden toegepast. Het totale subsidiebedrag zal met 5% worden verminderd als de werkgever in de periode van 30-5-2020 t/m 30-9-2020 een of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet en gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Deze extra korting wordt niet toegepast indien er sprake is van een akkoord over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en alle belanghebbende vakbonden of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers. De subsidie wordt ook niet gekort met 5% indien de hiervoor bedoelde partijen, wanneer het bereiken van overeenstemming niet is gelukt, gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van de vaststellingsaanvraag niet heeft ingetrokken. Deze extra regeling geldt naast de bestaande regeling dat voor ontslagen werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten in dit kader worden teruggevorderd. De boete van 50% die gold bij NOW 1.0 vervalt bij NOW 2.0.

In afwijking van wat eerder is aangekondigd door minister Koolmees hoeft een werkgever die zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 heeft aangevraagd de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager zal vaststelling voor de eerste tranche kunnen aanvragen vanaf 7-10-2020. Deze wijziging is een verruiming, geen verplichting. Vaststellingsaanvragen voor zowel de eerste als de tweede tranche kunnen gelijktijdig worden ingediend na 15-11-2020. In het kader van de subsidievaststelling is van belang dat tijdens of na de subsidieperiode voldaan is aan het doel van de NOW regeling zoals bedoeld in artikel 3 NOW. Of UWV nog beleidsregels gaat opstellen over de vaststelling is nog onbekend.

Tot slot wordt via NOW 2.0 ook NOW 1.0 aangepast. Het is duidelijk gemaakt dat uitkeringen die UWV via de werkgever heeft uitbetaald, niet worden gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt. Deze aanpassing geldt ook voor NOW 2.0.

Los van het voorgaande verdienen ook de sancties op de verschillende verplichtingen in het kader van de NOW aandacht.

  1. Op grond van artikel 15 NOW dient de OR te worden geïnformeerd over subsidieverlening en heeft de werkgever een inspanningsverplichting tot scholing. Bij niet naleving van deze verplichtingen is de sanctie waarschijnlijk een lagere vaststelling, maar hoeveel lager is onduidelijk.
  2. Het gevolg van niet naleving van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 NOW met betrekking tot de accountantsverklaring is dat de NOW subsidie op 0 euro wordt vastgesteld.
  3. Het gevolg van niet naleven van artikel 17 NOW (verbod op bonus, dividend, inkoop eigen aandelen) is ook dat de subsidie wordt vastgesteld op 0 euro.

Voor eind augustus 2020 wordt een besluit genomen over een eventuele NOW 3.0.

Zie de navolgende link voor de publicatie van NOW 2.0 in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34308.html

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-aanbieding-now-2.0

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×