Noodpakket 2.0

Aanpassing en verlenging NOW

Het noodpakket wordt verlengd met drie maanden. Het hoofddoel blijft gelijk: behoud van banen en inkomens.

Per 1 juni a.s. wordt de NOW-regeling verlengd met drie maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. De NOW-regeling blijft van toepassing voor bedrijven die kampen met ten minste 20% omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De systematiek van de eerste periode wordt gevolgd. Wel zijn er een aantal wijzigingen, die op dit moment nog nader worden uitgewerkt. Er wordt gestreefd naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. In het kort komen de wijzigingen op het volgende neer:

  • de referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020;
  • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150 naar 100%;
  • aan werkgevers wordt de inspanningsverplichting opgelegd om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk (door bijvoorbeeld een investering in tijd of middelen, bijv. uit O&O-fondsen);
  • over 2020 en t/m de aandeelhoudersvergadering van 2021 waarin de jaarrekening wordt vastgesteld mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Bij de verlenging van de NOW worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoetgekomen, doordat de referentiemaand voor de loonsom op maart 2020 wordt gesteld. Deze aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename aan personeel hadden. Ook wat betreft het eerste tijdvak is een oplossing bedacht. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart t/m mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari 2020, de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag omhoog. Deze rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart t/m mei dan in de maand januari.

In geval van betaling in maart 2020 van extra periode salaris (zoals een dertiende maand) heeft te gelden dat UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toepast en vergelijkt. Extra periode salarissen, zoals een dertiende maand en de uitbetaling van vakantiebijslag, worden zo uit de loonsommen gehaald. Uitbetaling van een extra periode salaris heeft op deze manier geen effect op de hoogte van de subsidie.

Ter ondersteuning stelt het kabinet voorts € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Hiermee kunnen werknemers gratis online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werknemers worden hiermee gestimuleerd zich aan te passen aan zoals wordt aangegeven “het nieuwe normaal”. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli t/m december 2020.

Of er na de hiervoor bedoelde drie maanden opnieuw een verlenging komt van de NOW-regeling is niet bekend. Er wordt aangegeven dat men met het pakket dat er nu ligt in staat wordt gesteld zich aan te passen aan de nieuwe toekomst.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Naast de huidige maatregelen komt er een nieuwe regeling met een tegemoetkoming van maximaal € 20.000,– voor bedrijven van maximaal 250 werknemers. Deze regeling gaat alleen gelden voor bedrijven met ten minste 30% omzetverlies en onder de huidige TOGS vallen. Het gaat om MKB ondernemers in de meest getroffen sectoren zoals de horeca, evenementen, recreatie, theaters, podia e.d.

Zie voor meer informatie de navolgende link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni

Wordt vervolgd.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×