Nieuwe uitspraak i-grond

Ontbinding arbeidsovereenkomst i-grond (cumulatiegrond)

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan waarbij de arbeidsovereenkomst is ontbonden op de cumulatiegrond.

In deze zaak is de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van – naast de transitievergoeding – een extra vergoeding van 0,25 van de transitievergoeding wegens het ontbreken van een deugdelijk verbetertraject, waardoor dat niet tot uitvoering is gekomen en waardoor werknemer de kans op verbetering van zijn communicatie, houding en gedrag is ontnomen.

Het ging in deze zaak om een werknemer die sinds 20 juni 2008 voor 32 uur per week in dienst was van een revalidatie- en herstelcentrum als zelfstandig werkend kok. Tot 2017 is niet gebleken van aanmerkingen op het functioneren van werknemer. In 2017 is werknemer op een andere locatie gaan werken waar gewerkt wordt met een nieuw concept: de open keuken. Bij dit concept zijn de koks zichtbaar voor bezoekers en komen zij meer met de bezoekers in contact. Uit de gebeurtenissen lijkt te volgen dat in ieder geval sinds 2017 de houding, het gedrag en met name de communicatie van werknemer richting collega’s en revalidanten als problematisch wordt ervaren en dat werknemer hierop in zijn jaargesprekken vanaf 2017 en naar aanleiding van incidenten is aangesproken. Werknemer is ook meer dan eens gewaarschuwd voor de gevolgen als hij zijn gedrag niet verbetert. Ook is gesuggereerd een coach in de arm te nemen en taallessen te volgen. Daarnaast werd hem de instructie gegeven om lastige situaties met collega’s niet aan te gaan maar melding te maken bij de leidinggevende. Op 27 februari 2020 is werknemer op non-actief gesteld en is de door werkgever gewenste ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangekondigd.

De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek van de werkgever toegewezen op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Door werknemer is hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Het gerechtshof (hof) oordeelt in hoger beroep dat de arbeidsovereenkomst terecht ontbonden is, maar vindt dat de ontbinding op de cumulatiegrond ( i-grond) gebaseerd had moeten worden en ontbindt de arbeidsovereenkomst op die grond. Het hof is namelijk van oordeel dat de ontslaggronden disfunctioneren (d-grond) en verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) onvoldoende voldragen zijn.

Disfunctioneren (d-grond)

Het hof concludeert dat uit het dossier volgt dat het functioneren van werknemer vanaf 2017 aanleiding geeft tot kritiek van werkgever, maar werknemer onvoldoende is begeleid in verbetering daarvan. Werkgever heeft werknemer volgens het hof, mede gelet op de karakterstructuur van werknemer, onvoldoende kaders voor verbetering geboden en hem onvoldoende begeleid. Van werkgever had mogen worden verwacht dat zij na de eerste kritiek in 2017 op regelmatige basis vervolggesprekken had gevoerd en geconcretiseerd had welk gedrag zij wel en welk gedrag zij niet van werknemer vroeg. Daarnaast had zij tijdig, en niet slechts nadat zich incidenten hadden voorgedaan, moeten signaleren of de gewenste ontwikkeling op het gebied van communiceren, houding en gedrag zich vanzelf zou voordoen of dat werknemer daarbij professionele begeleiding nodig had. Dit geldt temeer omdat bij werknemer niet zozeer sprake is van onwil maar van onmacht. Werknemer wordt bovendien gezien als een vrij kwetsbare werknemer omdat hij vanwege mentale problemen in verband met de in zijn werk ervaren druk langere periodes ziek is geweest. Werknemer had volgens het hof aan de hand genomen moeten worden.

Verstoorde arbeidsverhouding (g-grond)

Daarnaast geldt dat de incidenten, waarin werknemer een verwijtbare rol heeft gespeeld, wel een grote druk hebben gelegd op de arbeidsrelatie. Het hof meent echter zoals aangegeven dat werkgever werknemer, gegeven ook het karakter van werknemer, onvoldoende heeft begeleid bij het aanpakken van  het communicatie- en bejegeningsprobleem van werknemer. Daardoor bleven de incidenten zich voordoen en zijn de verhoudingen alleen maar diepgaander verslechterd. Door de begeleiding van werknemer niet tijdig en adequaat op te pakken, is naar het oordeel van hof onvoldoende gedaan om de verstoorde verhoudingen te herstellen of de oorzaak daarvan aan te pakken. Ook is onvoldoende gedaan om werknemer tijdig elders in de organisatie onder te brengen. Dat mocht, gelet op het het lange en tot 2017 vlekkeloze dienstverband, wel verwacht worden.

Beide ontslaggronden zijn dus volgens het hof onvoldoende voldragen.

Cumulatiegrond (i-grond)

Uit het voorgaande blijkt dus dat het functioneren van werknemer sinds 2017 aanleiding heeft gegeven tot kritiek van werkgever, maar werkgever werknemer onvoldoende heeft begeleid in verbetering daarvan. Het hof oordeelt voorts zoals gezegd dat de verschillende incidenten, waarin werknemer een verwijtbare rol heeft gespeeld, een grote druk hebben gelegd op de arbeidsrelatie. Werknemer herkent zich hier echter niet in. Ter zitting heeft hij ook verklaard dat hij niet inziet wat hij, wanneer hij zou terugkeren op de werkvloer, anders zou moeten doen. Gelet op dat gegeven, bezien in samenhang met alle andere omstandigheden, oordeelt het hof dat van werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, dit ondanks het feit dat geen deugdelijke gelegenheid is gegeven het functioneren te verbeteren.

Extra vergoeding bovenop transitievergoeding

Voor toekenning van een billijke vergoeding bestaat geen grond, aldus het hof. Het hof ziet wel aanleiding een extra vergoeding toe te kennen ter hoogte van 0,25 van de transitievergoeding (bovenop de reeds toegekende en betaalde transitievergoeding). Reden hiervoor is gelegen in het ontbreken van een deugdelijk verbetertraject, waardoor dat in feite niet tot uitvoering is gekomen en waardoor werknemer de kans op verbetering van zijn communicatie, houding en gedrag is ontnomen.

Belang verbetertraject bij disfunctioneren en adequaat oppakken verstoring arbeidsverhouding

Uit deze uitspraak blijkt o.m. het belang van een goed verbetertraject bij disfunctioneren en het adequaat oppakken van verstoringen in de arbeidsverhoudingen. Het hof heeft hier, ondanks de onvoldragen d- en g-grond, gelet op alle omstandigheden van het geval, toch ontbonden op de i-grond. Houd echter in het achterhoofd dat dit zeker niet vanzelfsprekend is.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29 maart 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2957

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×